De zoons van Nicolaas Pannekoek hebben hun bedrijf in 1837 uitgebreid met de aankoop van een Zaanse windmolen genaamd ‘De Fortuyn’. Het is echter niet bekend welke windmolen dit geweest is in de Zaanstreek. De Fortuyn kwam te staan op de Eikelenkamp ten zuiden van de windmolen op de Wamelse Enk. De molen werd ingericht voor de fabricage van tabaks en Kardoes papier. Ten zuiden van de molen kwamen acht arbeiders woningen te staan.

Het was voor de papierfabrikanten een moeilijke tijd, met name voor de fabrikanten van de witpapiersoorten. De reden hiervoor was een gebrek aan grondstof die in die tijd met name uit lompen bestond. Het werd nog schrijnender doordat de lompen naar het buitenland vervoerd werden waar ze meer geld op leverden. Om dit gegeven aan de kaak te stellen hebben de gezamenlijke papierfabrikanten een brief geschreven naar te tweede kamer met een verzoek om hulp

Bijgaand de vertaling van de brief in het oorspronkelijke taalgebruik.

Apeldoorn den 13 Januarij 1847

De ondergeteekenden allen Papier Fabrikanten op de veluwe, Provencei Gelderland geeven met verschuldigen eerbied te kennen, dat in de laaste twee Jaaren de Stukshandel in het groot gedreeven wordt aan de grenzen bij het Dorp Denekamp, in onze beste Grondstof en wel voornamelijk onze 1ste Soort witte Linnen lompen, en van al de mindere Soorten het linnen zijnde het beste gedeelte. – door het geheel of gedeeltelijk gebruik deze soorten meenen Adressanten het meerendeels te danken te hebben dat zij de Buitenlandsche Concurentie hebben kunnen verdeuren, echter zal, na mate onze beste grondstof ter Sluik het land wordt uitgevoerd, ons Fabrikaat in deugdelijkheid verminderen en het onvermijdelijke gevolg daarvan zal zijn, eene Totale ondergang onzer eertijds zoo bloeijende Fabrieken.

Bij eenig onderzoek zal het u E. Mog. nog blijken dat er weekelijks her zegge weekelijks meer dan 60,000 ponden linnen lompen de grenzen overgaan komende voornamelijk uit Provincien Vriesland, Groningen en Overijssel van daar dat het Adressanten niet meer mogelijk is die onontbeerlijke Soorten te kunnen bekomen dan tegen zeer verhoogende prijzen en dat laat de laage stand der Papier Soorten niet toe. Adressanten hebben gemeend deeze hunner bezwaren ter kennissen te moeten brengen van u E. Mog. Heeren met eerbiedig en tevens dringend verzoek dat het u E. Mog. mooge behagen in het belang 

 

 

 

 

 

 

 

van Adressanten zulke Maatregelen te nemen teegen deeze verderfelijken Sluikhandel als u E Mog. zullen verneemen het doelmatigste te zijn

                                       T welke doende

 

 

Aan de H. E. Mogende Heeren

Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

S Gravenhage.

(Vertaling H. Moorrees)

 

 

 

 

Onderstaand nog een afbeelding van de fabriek van de gebroeders Pannekoek

Velin papier Pannekoek

Bron:
De Papiermolens in de provincie Gelderland. H.Voorn 1985
Genealogie site van Jeroen en Gerdien Nikkels.
Coda Archief Apeldoorn